Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities 

Photobyshanna is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het verzorgen van fotografie.

In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Algemene voorwaarden’ verstaan: de onderhavige Algemene voorwaarden.

In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Klant' verstaan: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit (hierna: Consument) of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit (hierna: Zakelijke Klant) en gebruikmaakt van de Diensten van Photobyshanna.

In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Partijen’, en ieder afzonderlijk als ‘Partij’, verstaan: Photobyshanna en/of Klant.

In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de tussen Photobyshanna en Klant gesloten Overeenkomst, al dan niet gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij tot het moment van sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, waarbij Photobyshanna zich jegens Klant verbindt Diensten te verrichten en Producten te leveren en Klant zich verbindt hiervoor een prijs te betalen. De Overeenkomst komt tot stand door een aanbod van Photobyshanna en de aanvaarding daarvan door Klant, hetgeen nader wordt gespecificeerd in artikel 4.3 van deze Algemene voorwaarden.  

In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door Photobyshanna en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde Diensten, onder andere inhoudende het verzorgen van beeldmateriaal, en geleverde Producten alsmede alle andere door Photobyshanna ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht. 

In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Producten’ verstaan: alle door Photobyshanna en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde Producten, onder andere inhoudende digitale beelden in HR en trouwalbums, die op de Website worden aangeboden en al dan niet zijn gemaakt door Photobyshanna zelf. 

In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de Website van Photobyshanna, te raadplegen via .

 

Artikel 2 Identiteit van Photobyshanna

Photobyshanna is bij de KvK geregistreerd onder nummer 87343908. Photobyshanna is gevestigd aan Noordzeestraat 46 (8303 VK) te Emmeloord. 

Photobyshanna is per e-mail te bereiken via of middels de Website en telefonisch op 0655897618.

 

Artikel 3 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden 

De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Photobyshanna en op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten, leveringen, commerciële relaties en overige rechtsverhoudingen tussen Partijen. De Algemene voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Photobyshanna overeengekomen. 

Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. 

De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant. 

Indien blijkt dat een bepaling of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden alsmede de gehele Overeenkomst niet aangetast. Partijen zullen zich in een dergelijk geval inspannen de nietige bepaling te vervangen voor een nieuwe, geldige bepaling die zo dicht mogelijk de ongeldige bepaling benadert binnen de strekking van de oorspronkelijke Algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 Aanbod en totstandkoming Overeenkomst 

Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. 

Klant kan contact opnemen met Photobyshanna via de Website, e-mail, instagram of telefoon voor een van de aangeboden Diensten of Producten. 

Photobyshanna zal met Klant overleggen omtrent zijn verwachtingen en beide partijen kunnen daarna schriftelijk of via een e-mail een bevestiging sturen. 

Als Photobyshanna een bevestiging naar Klant stuurt, geeft die bevestiging richting aan de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Photobyshanna kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Photobyshanna dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Photobyshanna deze schriftelijk bevestigt.

Een opdracht door Klant waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Photobyshanna.

 

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst 

Photobyshanna zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.  

Indien de Klant niet wil dat de desbetreffende foto’s gemaakt door Photobyshanna gebruikt worden voor promotiedoeleinden of het portfolio van Photobyshanna dient de Klant dit voor de shoot bij Photobyshanna aan te geven middels een e-mail of digitaal bericht. 

Indien de foto’s gemaakt door Photobyshanna openbaar worden gemaakt op een social media platform door Klant dient Klant Photobyshanna te taggen met uitzondering van brandingshoots (of bedrijfsfoto’s).

Klant is verantwoordelijk voor het opslaan van de foto’s, Photobyshanna bewaart de foto’s 6 (zes) maanden. 

De cadeaubonnen van Photobyshanna zijn 1 (één) jaar geldig. 

Bij de bruiloften worden er altijd 2 (twee) camera’s meegenomen door Photobyshanna. 

Photobyshanna heeft bij de levering van de Diensten slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Een inspanningsverplichting is een contractuele verplichting om de nodige inspanningen te leveren of om bepaalde middelen aan te wenden om het bedongen resultaat te bereiken, hetgeen betekent dat Photobyshanna niet kan garanderen dat de uitkomsten, resultaten of de verwachtingen die Klant bij de levering van Diensten voor ogen heeft ook daadwerkelijk worden behaald.

Photobyshanna heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

Bij het inschakelen van derden zal Photobyshanna de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Klant overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Klant, en zullen door Photobyshanna worden doorbelast aan Klant.   

De Overeenkomst kan alleen door Photobyshanna worden uitgevoerd indien Klant volledige en correcte (contact)gegevens verstrekt aan Photobyshanna bij het sluiten van de Overeenkomst. Klant draagt er derhalve zorg voor dat alle gegevens, waarvan Photobyshanna aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Photobyshanna worden verstrekt.    

Klant draagt er zorg voor dat Photobyshanna zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.

Indien voor de uitvoering van Diensten of levering van Producten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Klant Photobyshanna hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Photobyshanna dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. 

 

Artikel 6 Wijziging van de Overeenkomst 

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Photobyshanna en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. 

Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullend schriftelijke (of e-mail) bevestiging gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden. 

Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Photobyshanna op en is voor Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden. 

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Photobyshanna en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide Partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk. 

 

Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst 

Photobyshanna is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Photobyshanna goede grond heeft te vrezen dat Klant in die verplichtingen zal tekortschieten, mits Photobyshanna Klant door middel van een schriftelijke aanmaning in gebreke heeft gesteld, waarbij Klant een redelijke termijn voor de nakoming van de verplichtingen wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft. 

Voorts is Photobyshanna bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onder dezelfde voorwaarden als bedoeld in lid 1 van dit Artikel, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Indien Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt en Klant in verzuim is, dan is Photobyshanna gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring jegens Klant, waarbij Klant, uit hoofde van wanprestatie, tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. 

Klant kan de overeenkomst niet ontbinden of geld terug krijgen als hij ontevreden is met het resultaat van de Diensten.

 

Artikel 8 Herroepingsrecht en retournering Producten 

Photobyshanna maakt producten op maat hierdoor is het Herroepingsrecht niet van toepassing op deze producten. 

 

Artikel 9 Annulering

Bij annulering van de Overeenkomst door Klant geldt dat Photobyshanna gerechtigd is de volgende kosten bij Klant in rekening te brengen:

Bij annulering uiterlijk 4 (vier) weken voor aanvang van de Diensten worden geen kosten in rekening gebracht.

Bij annulering korter dan 4 (vier) weken voor aanvang van de Diensten wordt 50% van de totale kosten in rekening gebracht.

Bij annulering korter dan 24 (vierentwintig) uur voor aanvang van de Diensten wordt 100% van de totale kosten in rekening gebracht.

Annulering/verplaatsen van de afspraak dient schriftelijk of telefonisch te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door Photobyshanna

Verplaatsen van de afspraak is mogelijk indien er een bijzondere reden is, bijvoorbeeld ziekte. Dit dient altijd in overleg te gebeuren met Photobyshanna. 

Indien er ziekte of slechte weersomstandigheden zijn kan er door Photobyshanna of Klant de afspraak verplaatst worden. Photobyshanna zal de Klant hier tijdig van op de hoogte stellen, indien mogelijk. 

 

Artikel 10 Kosten, honorering en betaling 

Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro's en exclusief BTW, tenzij anders vermeld. 

Photobyshanna valt onder de KOR regeling waardoor er vrijstelling is van de BTW verplichting bij consumenten. 

Photobyshanna heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen. 

Betaling geschiedt via IDEAL. Klant is bij betaling voor Producten slechts verplicht tot vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de koopprijs.

De factuur dient binnen 14 (veertien) dagen door Klant te zijn voldaan. 

Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Photobyshanna mede te delen. 

Indien Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 

Indien Photobyshanna besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 10.7 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

 

Artikel 11 Levering 

Consument krijgt na het boeken van de shoot binnen 2 (twee) weken toegang tot een online galerij waarop de beelden getoond worden. Consument kan dan zelf een selectie maken van de desbetreffende foto’s. Zodra de selectie en de betaling ontvangen zijn bij Photobyshanna worden de beelden afgemaakt en toegezonden binnen 2 (twee) weken. 

Voor bruiloften geldt er een termijn van 5 (vijf) weken waarbinnen de foto’s worden aangeleverd. De betaling voor de bruiloft dient minimaal 7 (zeven) dagen voor de bruiloft voldaan te zijn.

Voor de Zakelijke Klant geldt dat er binnen 3 (drie) weken de beelden aangeleverd worden. Voor de shoot dient de betaling voldaan te zijn. 

Indien Photobyshanna de Producten niet binnen de overeengekomen levertermijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan zo snel mogelijk in kennis. Photobyshanna is gerechtigd om in onderling overleg met Klant een nieuwe leverdatum overeen te komen, mits Klant hiermee akkoord gaat.  

Indien het afgeleverde Product wezenlijk niet beantwoordt aan de Overeenkomst, dan wordt gezocht naar een passende oplossing in gezamenlijk overleg. Klant heeft in een dergelijk geval jegens Photobyshanna het recht om:

Aflevering van het ontbrekende onderdeel of Product te eisen;

Herstel van het afgeleverde Product te eisen, mits Photobyshanna hieraan redelijkerwijs kan voldoen;

Vervanging van het Product te eisen, tenzij de afwijking van de Overeenkomst te gering is om dit te rechtvaardigen, dan wel het Product na het tijdstip dat Klant redelijkerwijs met ontbinding van de Overeenkomst rekening moest houden, teniet of achteruit is gegaan doordat Klant niet als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud van het Product heeft gezorgd;   

De Overeenkomst te ontbinden, tenzij de afwijking van de Overeenkomst gezien haar geringe betekenis ontbinding niet rechtvaardigt; of 

De prijs te verminderen in evenredigheid met de mate van afwijking van de Overeenkomst. 

De rechten uit lid 5 onder iv en v van dit Artikel ontstaan pas indien herstel en vervanging van de afgeleverde Producten onmogelijk is of van Photobyshanna niet gevergd kan worden, dan wel indien Photobyshanna tekort is geschoten om zijn verplichtingen tot herstel of vervanging van de afgeleverde Producten binnen een redelijke termijn na te komen. 

Indien Klant vervanging van het Product eist, zoals bedoeld in lid 5 onder iii van dit Artikel, en het bestelde Product niet meer leverbaar is, is Photobyshanna gerechtigd om aan Klant een soortgelijk Product van dezelfde of soortgelijke kwaliteit te leveren. 

 

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

Alle goederen geleverd door Photobyshanna blijven in het eigendom van Photobyshanna, voor zolang deze goederen niet of niet helemaal zijn afbetaald. 

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid 

Dit Artikel is slechts van toepassing op een met de Zakelijke Klant gesloten Overeenkomst.

Lid 13.8, 13.10-13.15 zijn van overeenkomstige toepassing op een met de Consument gesloten Overeenkomst. 

Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Photobyshanna is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt. 

De levertermijn als genoemd in artikel 11.1, 11.2 en 11.3 kunnen slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Photobyshanna nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft Klant geen recht de Overeenkomst te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Producten te weigeren, noch is Photobyshanna enige vergoeding verschuldigd jegens Klant.

Photobyshanna is niet aansprakelijk voor enige schade toegebracht aan de Producten tijdens het (digitale) transport.

Photobyshanna is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Photobyshanna, verleent Klant de bevoegdheid aan Photobyshanna om, als een door Photobyshanna ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens Klant te aanvaarden.

Ten aanzien van de verleende Diensten van Photobyshanna geldt een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Photobyshanna kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld omtrent ontevredenheid van Klant over de geleverde Diensten.

Photobyshanna is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.

Photobyshanna is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website. 

Photobyshanna is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 14. 

Klant vrijwaart Photobyshanna voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten. 

Indien Photobyshanna aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Photobyshanna met betrekking tot haar Diensten. 

De aansprakelijkheid van Photobyshanna is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Photobyshanna niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag. 

De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit Artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Photobyshanna. 

Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten. 

Artikel 14 Overmacht 

Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Photobyshanna, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is. 

Onder overmacht zoals in het vorige lid van dit Artikel bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van (personeel van) Photobyshanna zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Photobyshanna, brand, overstromingen, natuurrampen, pandemieën, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten. 

In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt. 

Indien sprake is van overmacht met als gevolg dat één der Partijen tekortschiet in de nakoming van haar verbintenissen uit de Overeenkomst, is de andere Partij gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Photobyshanna overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Photobyshanna heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst. 

 

Artikel 15 Reclame

Klant is gehouden het geleverde Product op het moment van aflevering, althans binnen een zo kort mogelijke termijn, te inspecteren of te doen inspecteren. Daarbij behoort Klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen in de Overeenkomst is bepaald. 

Fouten of onjuistheden die bij een eerste inspectie geconstateerd kunnen worden, in acht nemende de eisen van redelijkheid en billijkheid, dienen binnen 14 (veertien) werkdagen na ontvangst van de Producten schriftelijk aan Photobyshanna te worden gemeld, met overhandiging van het aankoopbewijs, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

Overige klachten, waaronder begrepen klachten die niet bij een eerste inspectie geconstateerd konden worden, dienen uiterlijk binnen één maand schriftelijk te worden gemeld bij Photobyshanna overeenkomstig het bepaalde in lid 2 van dit Artikel. Hierbij geldt voor Klant een wettelijk bewijsvermoeden die inhoudt dat wanneer het Product binnen 12 (twaalf) maanden na ontvangst afwijkt van de Overeenkomst, wordt vermoed dat het product bij aflevering niet aan de Overeenkomst heeft beantwoord. 

 

Artikel 16 Vertrouwelijkheid van gegevens 

Elk der Partijen garandeert dat alle van de andere Partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De Partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig zijn aangeduid. Photobyshanna kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst. 

 

Artikel 17 Intellectuele eigendom

Photobyshanna behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die haar toekomen op grond van de Auteurswet. 

Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Photobyshanna van gegevens. Klant zal Photobyshanna vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden. 

De foto’s gemaakt door Photobyshanna mogen niet door een ander bewerkt of gecropt worden. 

De foto’s gemaakt door Photobyshanna mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Photobyshanna doorverkocht worden.

 

Artikel 18 Klachtenregeling

Indien Klant een klacht heeft, dient Klant dit schriftelijk te zenden aan of telefonisch te melden via 0655897618. De klacht wordt, indien redelijkerwijs mogelijk, 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de klacht door Photobyshanna in behandeling genomen, waarna Klant zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie ontvangt.

 

Artikel 19 Wijzigingsbeding

Photobyshanna behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen dan wel aan te vullen. Photobyshanna zal Klant hiervan tijdig op de hoogte brengen. 

De gewijzigde Algemene voorwaarden zijn één maand na bekendmaking aan Klant van toepassing op de Overeenkomst.

De Consument heeft de mogelijkheid om de Overeenkomst te ontbinden tot uiterlijk op de dag van inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene voorwaarden indien de wijzigingen tot gevolg hebben dat Photobyshanna Diensten of Producten kan leveren die wezenlijk anders zijn dan Partijen bij het sluiten van de Overeenkomst met elkaar zijn overeengekomen. 

 

Artikel 20 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

Op de rechtsverhouding(en) tussen Photobyshanna en haar Klant is Nederlands recht van toepassing. 

Alle geschillen die tussen Photobyshanna en Consument mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement waar Consument zijn of haar woonplaats heeft.

Alle geschillen die tussen Photobyshanna en de Zakelijke Klant mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de rechtbank Midden-Nederland.